Lietuvių English

Kur kreiptis ir ką turėti su savimi?

Kur kreiptis?

Sužadėtiniai, norintys sudaryti bažnytinę santuoką, ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatytos vestuvių datos užsiregistruoja parapijoje, kurioje nori susituokti, ir tada siunčiami į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus. (LVK Instrukcija)

Santuokos sakramentą, kaip ir kitus sakramentus, tikintieji priima savo parapijoje. Jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia.

Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau tos parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką leidimą.

Kokius dokumentus reikia turėti?

Eidami pas kleboną kiekvienas turėkite šiuos dokumentus:

  1. krikšto liudijimą,
  2. pasą,
  3. liudijimą, kad nesate susituokęs(-usi) (jis išduodamas parapijos (kurioje buvote krikštytas) bažnyčioje ir pažymi, kad nesate sudarę bažnytinės santuokos, priėmę kunigystės šventimų ar davę vienuolinių įžadų),
  4. jei tuokiatės ne savo parapijoje, reikalingas Jūsų parapijos klebono leidimas tuoktis kitoje bažnyčioje.

YPATINGI ATVEJAI

Vienas iš sužadėtinių  – našlys

Dar kartą besituokianti(is) našlė ar našlys turi turėti buvusio sutuoktinio mirties liudijimą ir santuokos pažymėjimą apie pirmąja santuoką bažnyčioje.

Vienas tikintis, kitas  – ne. Tikintieji skirtingų konfesijų ar tikėjimų

Jei vienas iš ketinančiųjų tuoktis pakrikštytas ne Katalikų Bažnyčioje arba apskritai yra nekrikštytas, reikalingas katalikiškos pusės gyvenamosios vietos arba santuokos vietos vyskupo leidimas mišriai santuokai arba atleidimas nuo skirtingo kulto kliūties (LVK instrukcija dėl parengimo Santuokos Sakramentui programos įgyvendinimo, 2006 03 29).

Vienas iš sužadėtinių užsienietis

Santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai jie susituokę civiliškai (LVK instrukcija dėl parengimo Santuokos Sakramentui programos įgyvendinimo, 2006 03 29).

Antrą civilinę santuoką sudarę katalikai

Priėmę Santuokos sakramentą, o po to išsiskyrę ir sudarę antrą civilinę santuoką arba praktiškai kartu ne santuokoje gyvenantys katalikai lieka Bažnyčios nariai, kuriems būtinas ypatingas sielovadinis dėmesys. Tokį vedybinį gyvenimą gyvenantieji negali priimti Susitaikymo sakramento ir Komunijos, tačiau yra skatinami melstis, dalyvauti šv. Mišiose, socialinėje-karitatyvinėje parapijos veikloje, ugdyti savo ir savo vaikų dvasinį gyvenimą (LVK instrukcija dėl parengimo Santuokos Sakramentui programos įgyvendinimo, 2006 03 29).