Lietuvių English

Vykdomi projektai

VYKDOMI IR ĮVYKDYTI PROJEKTAI:

Projektas NVOŠG1-103

Tarpusavio santykių ugdymo programos „Būti drauge“ kūrimas

 

Baigėsi trečias ketvirtis projekto NVOŠG1-103

Tarpusavio santykių ugdymo programos poroms „Būti drauge“ kūrimas,

kurį remia SADM.

Birželio mėnesį nufilmavome 8 porų pokalbius duotomis temomis: kalbėjimas ir susikalbėjimas, priartėjimas – nutolimas, konfliktai ir atleidimas. Viso po filmavimų turėjome 6 val. filmuotos medžiagos. Tikrai sunku iš tiek medžiagos atrinkti svarbiausius momentus ir parengti keturias video medžuagas, kurių kiekviena būtų apie 15 minučių. Gediminas-Jonas ir Vijoleta gerokai pasidarbavo, kad ši medžiaga būtų atrinkta ir sumontuota. Rugsėjo gale jau turėjome 4 video medžiagas. Liko parengti knygeles su klausimais, kurie padėtų duotą medžiagą priartinti prie mūsų patirties, kad galėtume apmąstyti savo patirtį ir išmokti kažką naujo.

 

Projekto tikslas:

Ugdyti santykių šeimoje kultūrą ir atsakomybę (tiek rengiant sužadėtinius, tiek ugdant sutuoktinius).

 

Trumpas projekto aprašymas:

Šeimos centrų tinklas Lietuvoje (54 šeimos centrai) gyvuoja jau 28 metus. Pagrindinis kiekvieno Šeimos centro darbas – rengti sužadėtinius Santuokos sakramentui. Vyskupijų Šeimos centruose be sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui dirbama su jaunimu (šeimos ir gyvybės klausimais), su šeimomis, teikiamos psichologinės, socialinės, krizinio nėštumo ar natūralaus šeimos planavimo konsultacijos. Be pagalbos krizėse, šeimos ugdomos ir palaikomos „Sutuoktinių susitikimų“, „Santuokos kurso“, seminarų, susitikimų pagalba. Vykdant visas šias programas, sužadėtiniams ir sutuoktiniams reikalinga įvairi ugdomoji metodinė medžiaga. Norėtume parengti tarpusavio santykių ugdymo programą poroms „Būti drauge“. Ją sudarytų vaizdinė medžiaga – filmukai, kurie atkreiptų dėmesį į tam tikras labai svarbias ir dažnai pasitaikančias porų problemas, ir knygelė, kurioje būtų klausimai, padedantys apjungti matomą medžiagą su asmenine patirtimi.

Programa „Būti drauge“ būtų kuriama šiomis porai labai aktualiomis temomis: susikalbėjimas; priartėjimas – nutolimas; konfliktai; atleidimas.

Pirmame etape direktorė Vijoleta sukurtų vaizdinės medžiagos scenarijų apmatus. Antrame etape judėjimuose, parapijose, šeimos centruose Vilniuje ir Kaune ieškotume aštuonių porų (4 Kaune ir 4 Vilniuje), kurios norėtų ir galėtų atlikti vaidmenis, filmuojant vaizdinę medžiagą. Poras sukviesime ir supažindinsime su scenarijais. Kiekviena pora pasirinktų dvi jiems artimiausias temas, kurias norėtų aptarti ir suvaidinti.

Antrame etape organizuotume filmavimus. Kasdien nufilmuotume dvi poras skirtingoje aplinkoje: kavinėje, namuose, parapijoje ar lauke. Filmuotume dvi dienas Vilniuje ir dvi dienas Kaune.

Trečiame etape medžiagą montuotume keturiuose filmukuose. Režisierės vaidmenį atliktų Vijoleta. Naudotumėmės konsultanto psichoterapeuto Algio paslaugomis.

Ketvirtas etapas – knygelės tarpusavio santykių ugdymo programai „Būti drauge“ kūrimas.

Penktas etapas – vaizdinės medžiagos ir knygelių leidyba. Visą medžiagą patalpintume į 4 filmukus ir mažą pagalbinę knygelę, kurioje būtų šiek tiek teorinės medžiagos ir klausimai porai bei grupei, kurie padėtų susieti savo patirtį su matyta medžiaga. Filmukai ir knygelė sudarytų prevencinę tarpusavio santykių ugdymo programą poroms „Būti drauge“.

 

 

 

Projektas NVOŠG1–103

Leidiniai, kurie padės ugdyti sužadėtinius, sutuoktinius bei tėvus.

Projekto tikslas

Ugdyti santykių šeimoje kultūrą ir atsakomybę (tiek rengiant sužadėtinius, tiek ugdant sutuoktinius) bei tėvams formuoti tėvystės įgūdžius.

1.           Lietuvos šeimos centras išleido pratybų sąsiuvinius sužadėtiniams „Užrašai kūrybingiems pasimatymams…“ Šie pratybų sąsiuviniai skirti teorinės medžiagos įsisavinimui ir vienas kito pažinimui. Atsakydami į 600 klausimų (tiek jų yra pratybų sąsiuvinyje) ir dalydamiesi savo patirtimi vertybių, bendravimo, keitimosi, lytiškumo ir kitose srityse, sužadėtiniai tikrai labiau pažįsta vienas kitą ir gali sąmoningiau apsispręsti dėl santuokos.

2.           Lietuvos šeimos centras išleido interaktyvų lankstinuką apie streso įveikimą. 2017 12 28 žurnale „Tavo vaikas“ rašoma: „Esame vis dar labai nepakantūs kitaip mąstantiems, kitaip atrodantiems, kitaip mylintiems, kitaip tikintiems, bet neįtikėtinai ir, pasak psichologų, net pražūtingai pakantūs… pavargusiems. Savo ir kitų nuovargį toleruojame iki pavojingos ribos: kol socialinis ar emocinis nuovargis atima protą“. Dėl tos priežasties norime paakinti tėvus ir sutuoktinius atkreipti dėmesį į stresą, nuovargį, ir nenumoti į jį ranka. Šis leidinukas šiek tiek padėtų susigaudyti savo nuovargyje ir paskatintų galvoti, kaip konstruktyviai įveikti stresą.

3.           Lietuvos šeimos centras išleido lankstinuką – pagalbą tėvų ir vaikų santykiams. Iš šeimos centrų praktikos pastebime, kad tėvai siekdami demokratiškai auklėti vaikus, po kurio laiko pasimeta, nes nebegali suvaldyti vaikų, o tada iškyla didelė ir psichologinio, ir fizinio smurto rizika.  Šis lankstinukas primena tėvams jų uždavinius, kaip jiems įveikti staigiai kylantį susierzinimą, bei iš kur jis kyla; kaip vertinti vaikus; kaip vertinti save. Lankstinukas išleistas pagal vokiečių psichiatro M. Winterhoffo knygą „Kodėl mūsų vaikai virsta tironais“.

 

Projektas ”Lietuvos šeimos centrų veiklų vystymas 2017-2019 m.”

Projekto dalyviai: visų 7 vyskupijų šeimos centrai ir Lietuvos šeimos centras.

Projekto veiklų kryptys:

 1. Šeimos centrų vizijos vystymas bei įvaizdžio stiprinimas.

 2. Bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas tarp vyskupijų, dekanatų ir parapijų, siekiant glaudesnio santykio su kunigais ir Ganytojais.

 3. Organizuoti mokymus, supervizijas dekanatuose ir parapijose, siekiant didesnio savanorių įsipareigojimo.

 4. Nuolatinė šeimų situacijos stebėsena ir tyrimai. Šeimos ugdymo ir palaikymo programų plėtra.  Jaunimo ugdymas šeimai.

 5. Šeimos politika. Darbas su visuomene.

Šiam projektui finansavimą skiria Vokietijos katalikų akcija Renovabis.

 

Projektas „Lietuvos šeimos centrų tinklo veiklų vystymas 2016 – 2020 m. projektą vykdant per Lietuvos šeimos centrą“.

Šio projekto tikslas – stiprinti šeimos centrų tinklą Lietuvoje. Projektas prasidėjo 2016 gruodžio mėnesį ir vyks iki 2020 metų. Projektą remia Vokietijos katalikų akcija Renovabis.

Projektas „Pagalba šeimai krizėje ir šeimų ugdymas didina visuomenės stabilumą”

2016 08 23 Lietuvos šeimos centras pasirašė sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl projekto “Pagalba šeimai krizėje ir šeimų ugdymas didina visuomenės stabilumą” dalinio finansavimo. Projekto Nr. NVOŠG-103.

Projekte dalyvauja: Lietuvos šeimos centras, Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras, Kauno arkivyskupijos šeimos centras, Šiaulių vyskupijos šeimos centras, Telšių vyskupijos šeimos centras ir VšĮ Caritas leidykla „Artuma“.

Projekto tikslas – padėti krizes (ypač krizinį nėštumą, išsiskyrimo skausmą, alkoholizmo poveikį) išgyvenančioms šeimoms, skatinti ir ugdyti šeimos santykių kultūrą bei tėvystės įgūdžių prieinamumą šeimoms.

Projekto uždaviniai: penkiuose projekte dalyvaujančiuose šeimos centruose nuo rugpjūčio iki gruodžio mėnesio planuojama padėti išsiskyrusiems išgyventi skyrybų netektį, krizinį nėštumą ar jo pasekmes, alkoholizmo pasekmes geriančiajam ir jo šeimos nariams; skleisti sutuoktinių programas, ugdančias bendravimo įgūdžius, krizių sprendimo būdus ir šeimos bendrystę; padėti tėvams gilinti tėvystės įgūdžius, ypač vaikui esant paauglystėje; skatinti šeimų bendruomenių kūrimąsi.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: projektas prasidėjo 2016 m. rugpjūčio 23 d. ir tęsis iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Projekto santrauka, pagrindžiant projekto įgyvendinimo poreikį.

Visuomenei išgyvenant šeimos instituto krizę, šeimų ugdymas ir palaikymas tampa itin aktualus. Šiandieniniame, greit besikeičiančiame pasaulyje, mokymasis vis labiau tampa nuolatiniu, visą gyvenimą trunkančiu procesu. Gyvenimas šeimoje neišvengiamai reikalauja nuolatinių pastangų, žinių, patirties, refleksijos, saviugdos, o norint išlaikyti žinias ir įgūdžius, reikia jas nuolat atnaujinti, palaikyti. Taigi, reikalinga pagalba iš šalies.

Atliepiant šiandieninę situaciją šeimoms svarbus tiek prevencinis ugdymas, tiek pagalba ar palydėjimas šeimai išgyvenant sunkiuosius etapus. Itin svarbu mokyti sutuoktinius kaip kurti darnius, tvirtus, patikimus tarpusavio santykius. Poros turi būti mokomos bendravimo įgūdžių, kurie krizinėje situacijoje įgalintų spręsti konfliktus. Sutuoktiniai turi augti poroje, stiprinti savo bendrystę.  Žvelgiant toliau, svarbu poras ugdyti tėvystėje ir įgalinti spręsti su vaikų auginimu kylančius iššūkius. Kartu su vaikais auga ir tėvai, tačiau labai svarbus ir kryptingas tėvų ugdymas specifiniuose vaikų auginimo etapuose  – pavyzdžiui, paauglystėje. Galiausiai, labai svarbi pagalba šeimai išgyvenant sunkiuosius etapus: krizinį nėštumą, priklausomybes, skyrybas.

Tikslinė projekto grupė

Meno terapijos ar savipagalbos grupėse dalyvaus 52-54 išsiskyrusieji, du grupes lydintys asmenys, 1 savanoris.

Vyks 224 val. įvairių psichologinių – psichoterapinių ir socialinių konsultacijų krizinį nėštumą, netektį, alkoholizmą, psichologines problemas patiriantiems žmonėms ar šeimoms. Konsultacijos būna tęstinės, todėl sunku nustatyti žmonių ar šeimų skaičių ir amžių.

Konsultacijas teiks keturios konsultantės: Aušra Bačėnė, dr. Nijolė Liobikienė, Virginija Blaževičienė ir Loreta Gudienė. Konsultacijoms registruos šeimos centrų darbuotojai (2).

10 sutuoktinių porų (25-60 m.) ugdys bendrystę ir mokysis dialogo meno savaitgalyje „Sutuoktinių susitikimai“. Savaitgalį organizuoja Lietuvos šeimos centras ir 7-9 savanoriai.

42 sutuoktinių poros (20 – 70 m.) ir 46 vaikai (0 – 18 m.) ugdys bendrystę stovykloje, susitikimuose „Bendro tikslo siekimas“, „Aš – tu – mes“ ir programoje „Vakarai su šeima“.

Stovyklą organizuos Lietuvos šeimos centras ir 6 savanoriai, susitikimus su šeimomis – Klaipėdos šeimos centro vadovė ir 4 savanoriai; „Vakarai su šeima“ organizuos Kaišiadorių šeimos centras ir 4 savanoriai.

60 žmonių (20 – 60 m.) dalyvaus ugdomuosiuose seminaruose šeimoms. Seminarus ves dr. Nijolė Liobikienė, registruos Kauno šeimos centro darbuotoja (1).

Laukiami rezultatai įgyvendinus projektą

Projekto metu meno terapijos pagalba išsiskyrusiems žmonėms padės išgyventi skyrybų krizę. Skyrybos yra netektis, todėl labai paliečia ne tik sutuoktinius, bet ir vaikus. Dažnai vaikai lieka su mama ir jai reikia mokytis gyventi vienai su vaikais. Išsiskyrusiųjų terapijos ir savipagalbos grupės padės 52-54 išsiskyrusiems išgyventi skyrybų krizę, įveikti jos sukeltus psichologinius – socialinius konfliktus, padės integruotis į naują šeimos situaciją ir visuomenės gyvenimą, pagerins santykius su vaikais.

Asmenys, kurie konsultuosis, dalyvaus psichoterapiniuose susitikimuose, supras, kaip atpažinti savo žaizdas, jas gydyti ir stebėti, kaip geriau sutarti su savo sutuoktiniu, vaikais. Konsultantai padės konsultuojamiesiems išspręsti krizinio nėštumo, netekties, alkoholizmo, kitas socialines ir psichologines problemas.

52 sutuoktiniai ir 46 vaikai praėję dialogo meno ir šeimos praturtinimo programas supras, kaip išgirsti sutuoktinį ar vaikus, suprasti, kokias neverbalines žinutes siunčia artimieji, kaip jas priimti, kaip išsakyti savo jausmus. Tokiu būdu gerės santykiai šeimoje, stiprės ryšys tarp sutuoktinių bei tėvų – vaikų santykis, šeimos nariai jausis geriau išgirsti ir pastebėti.

60 žmonių, dalyvaujančių šeimų ugdomuosiuose seminaruose taip pat pagilins bendravimo įgūdžius, meilę savo vaikui.

80-84 tėvams pagerės santykis su paaugliais, o tuo pačiu ir paaugliai jausis saugiau, didesnėje bendrystėje su savo tėvais, kas, tikimės, juos apsaugos nuo daugybės jų tykančių pavojų.

 

ĮVYKDYTI PROJEKTAI:

Baigėme projektą “Pagalba šeimai išgyvenant sunkumus bei ugdant santykių šeimoje kultūrą”

Projektą NVOŠG1-103 dalinai rėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekte dalyvavo
Lietuvos ir Kauno arkivyskupijos šeimos centrai bei mėnraštis “Artuma”.
Projekte buvo numatyti trys savaitgaliniai seminarai savanoriams ir jų šeimoms, savipagalbos
grupė išgyvenantiems skyrybas, straipsnis ir dviejų lankstinukų leidyba.
Rugpjūčio 26-27 d. Kulautuvoje vyko savaitgalio seminaras savanorių, besidarbuojančių savaitgaliuose
sutuoktiniams „Sutuoktinių susitikimai“, šeimoms. Dalyviai mokėsi dialogo meno, ugdė savitarpio
bendrystę, drauge su vaikais keliavo, kūrė, vaidino, bendravo. Dialogo meno mokėsi ne tik patys, bet ir
ugdė savo vaikus. Seminare dalyvavo 45 žmonės – 34 suaugę ir 11 vaikų.
Atsiliepimai:
„Atradau bendrystę su kitomis šeimomis. Supratau, kad visos santuokos susiduria su panašiais iššūkiais,
nesvarbu, ar sutuoktiniai kartu 1, ar 30 metų. Džiaugiuosi, kad susipažinau su tiek daug naujų šeimų ir
kad mūsų vaikams taip pat čia gera. Ir žinoma, artumas su savo sutuoktiniu, naujas įkvėpimas santykių
tobulinimui“ (Moteris, 37 metai).
„Pagrindinis jausmas, kad bendruomenė gyva, juda, vystosi, ateina nauji žmonės, išgirsti naujas mintis.
Visada labai patiko šios bendruomenės narių supratingumas, geranoriškumas vienas kitam“ (Vyras, 45
metai).
Rugsėjo 15-16 d. Šiluvoje vyko savaitgalio mokomasis seminaras savanoriams „Pora porai“. Dalyviai
interaktyviai mokėsi išklausyti ir priimti kitą žmogų; patiems suprasti, kokią pagalbą gali ir kokios negali
suteikti kitam žmogui. Pagalba „Pora porai“ ypač reikalinga mažuose miesteliuose, kur psichoterapeutų ar
psichologų konsultacijos sunkiai prieinamos. Mokymai vyko 16 akademinių valandų.
Atsiliepimai:
„Mokymai buvo labai puikūs. Aš sužinojau, kas aš esu – tai man buvo nauja. Apie streso įveikimą.
Ledkalnio metaforą. Puikią nuotaiką. Kaip pora mes gavome labai daug. Tikrai supratome, kad mes
galime labai puikiai sugyventi ir padėti kitiems“ (Vyras, 59 metų).
„Kas aš esu. Savyje atradau daugybę dalykų, kuriuos reikia taisyti, keistis ir supratau, koks nuostabus
žmogus šalia manęs. Mes kaip pora labai gerai supratome, kad nesame tobuli ir nenorime siekti to
tobulumo, kad mūsų siekiamybė – save taisyti, o ne artimąjį“ (Moteris, 54 metų).
Lapkričio 26-28 d. Kaune vyko ugdomasis seminaras Kauno arkivyskupijos dekanatų savanoriams,
dirbantiems su šeimomis ir jų šeimoms. Seminarą vedė psichologė Judita Velžienė, Dovydas Kučinskas,
kun. V. Oaura OCD. Dalyviai labiau pažino save, savo jausmus ir jų raiškos būdus, temperamentus, o tai
padeda ne tik bendraujant poroje ir su vaikais, bet taip pat ir vykdant savanorystės įsipareigojimus.
Seminare dalyvavo: 20 suaugusių, 10 vaikų (6 šeimos ir 8 pavieniai asmenys).
Atsiliepimai:
„Buvo naudinga pasigilinti į žmogaus psichologiją, emocijas“ (Moteris, 30 metų).
„Visi lektoriai pažėrė naudingų minčių pamąstyti. Susitikti ir pabendrauti visada yra naudinga“ (Vyras,
45 metų).

Susitikimų cikle, išgyvenantiems skyrybas, su kunigo ir psichologo pagalba 15 grupės dalyvių lengviau
išgyveno skyrybų netektį. Projekto metu įvyko 15 individualių psichologinių konsultacijų, kurios padėjo
asmenims lengviau žengti išgyvenimų etapais.
Atsiliepimai:
„Išsiskyrusiųjų žmonių sielovados grupės susitikimai padeda išreikšti, suprasti jausmus, emocijas,
atpažinti baimes, tinkamai išreikšti pyktį. Grupės susitikimai sustiprina, nes susitinka skirtingų profesijų
žmonės su tais pačiais išgyvenimais ir panašia patirtimi. Labai laukiu šitų vakarų, susitikimų, kurių temos
nelengvos, tačiau padeda susigaudyti savyje ir išgyventi. Labai gerai, kad galima pasikalbėti su
psichologe, kunigu ir savanoriais asmeniškai. Be to įdomu, kokios temos bus ateityje. Džiugu, kad vyksta
ir praktiniai užsiėmimai“ (Moteris, 45 metų).
Skrajutės „Ką reikėtų sakyti, kai atsiprašome…“ ir lankstinukai „5 meilės kalbos“ skirti visai Lietuvai:
sutuoktiniams ir sužadėtiniams. Jie bus dalijami visuose Lietuvos šeimos centruose.
Straipsnis mėnraštyje „Artuma“ ragina nebijoti nusivilti. Visus mus be išimties ištinka įsimylėjimas ir
nusivylimas, tačiau tai tėra augimo ir brendimo procesas, kuris moko mus atsidavusios ir pasiaukojančios
meilės…
Projekte dalyvavo 125 žmonės, iš jų 21 vaikas. Skrajučių ir lankstinukų bendras skaičius 20000 vnt.
Mėnraštis „Artuma“ leidžiamas 10000 vnt. tiražu. Bendras projektą palietusių žmonių skaičius turėtų būti
apie 30000.
Projektas pilnai įvykdytas. Lėšos pilnai įsisavintos.

 

Projektas Renovabis finansuotų Lietuvos šeimos centrų vykdytų projektų išorės vertinimas“.

Vokietijos katalikų akcija Rytų Europos šalims remti Renovabis rėmė Šeimos centrus Lietuvoje nuo 2003 metų. Renovabis pageidavo, kad nepriklausomi vertintojai įvertintų, kaip vyko veikla ir ką galima būtų padaryti geriau.

Projektas prasidėjo 2015 m. spalį ir baigėsi 2016 m. rugsėjo 7 d. Projektą rėmė Vokietijos katalikų akcija Rytų Europos šalims remti Renovabis.

Projekto Renovabis finansuotų Lietuvos šeimos centrų vykdytų projektų išorės vertinimas“ išvados:

2016 m. Renovabis iniciatyva buvo įgyvendintas projektas „Renovabis finansuotų Lietuvos šeimos centrų vykdytų projektų išorės vertinimas“. Šis vertinimo projektas yra įrankis tolimesnės projektų veiklos efektyvesniam plėtojimui.

Išorinis pasirinktų projektų vertinimas buvo atliekamas nuo 2015 gruodžio iki 2016 birželio.

Apibendrinant, nedidelis ŠC darbuotojų skaičius kuria reikšmingus vidinius bei išorinius iššūkius susijusius su paslaugų profesionalizavimu bei įsipareigojimais. ŠC veiklos didžiąja dalimi vykdomos savanorių.

Pastebėtas ženklus savanorių paramos poveikis mokymo bei koordinavimo, bei asmeninio augimo veiklose. Ši parama leido padidinti savanoriškos veiklos efektyvumą, auginti savanorišką įsipareigojimą bei sustiprinti savanorių kompetenciją.

Organizacijų, su kuriomis bendradarbiauja ŠC tinklas labai platus, tačiau tuo pat metu daugiausiai susideda iš organizacijų susijusių su LKB. Įvairesnių organizacijų dalyvavimas šiame tinkle stiprintų jo atsparumą bei užtikrintų tikslesnio grįžtamojo ryšio galimybę. Tarp pirminių tikslo grupių didžiausią ŠC dėmesio dalį užima sužadėtinių poros bei šeimos ir jauni žmonės. Svarbu, kad komunikacija apskirtai vykdoma pirmiausia per neformalius socialinius tinklus – draugus, mokytojus, tėvus, giminaičius ir pan.

Projektų sėkmės ir pasiekimai:

 • Savanorių rėmimas bei palaikymas, jų motyvavimas bei parengimas ir savanorystės plėtra.

 • Išaugęs visuomenės pasitikėjimas bei ŠC veiklų atpažinimas.

 • Sužadėtinių rengimo kursų atnaujinimas ir plėtra.

 • Švietimo, konsultavimo bei savitarpio paramos veiklų augimas.

 • Efektyvesnė vadyba, administravimas bei koordinavimasis.

Projektų iššūkiai ir nesėkmės:

 • Riboti kompetencijų, finansiniai bei žmogiškieji resursai.

 • Platesnės bendruomenės skepsis ir nepasitikėjimas.

 • Bendradarbiavimas su kai kuriais kunigais.

 • Nepakankamai reikšmingas viešas poveikis dėl paslaugų šeimai įvairovės stokos.

   

Baigėme projektą „Pagalba šeimai krizėje ir šeimų ugdymas didina visuomenės stabilumą“

Projektas „Pagalba šeimai krizėje ir šeimų ugdymas didina visuomenės stabilumą“ baigėsi 2016 gruodžio 31 d. Įvyko visos projekte planuotos veiklos. Kaišiadoryse įvyko 10 šeimas praturtinančių susitikimų „Vakarai su šeima“. Juose dalyvavo 9 šeimos. Klaipėdoje įvyko dvi šeimas praturtinančios šventės „Bendro tikslo siekimas“ ir „Aš-tu-mes“, kuriose dalyvavo 10 šeimų. Šiauliuose, Telšiuose ir Žemaičių Kalvarijoje vyko DVD „Kursas tėvams, auginantiems paauglius“, kuriuose dalyvavo 79 tėvai. Jie mokėsi suprasti paauglių poreikius, nubrėžti ribas ir padėti savo vaikams išgyventi paauglystę.

Šiauliuose vyko psichoterapeuto konsultacijos, o Kaune – porų ir individualios konsultacijos krizės, nėštumo, netekčių ir priklausomybių atvejais. Viso konsultuoti 132 asmenys, įvyko 260 val. konsultacijų. Ši profesionali specialistų pagalba žmonėms labai reikalinga.

Kretingoje vyko meno terapijos grupė ir savipagalbos grupė „Per dykumą“ žmonėms, išgyvenantiems skyrybas. Grupė labai populiari, renkasi žmonės ir iš aplinkinių miestelių. Kulautuvoje įvyko stovykla – seminaras savaitgalių „Sutuoktinių susitikimai“ vedėjų šeimoms. Joje dalyvavo 15 šeimų. Marijampolėje ir Guronyse vyko savaitgaliai sutuoktiniams „Sutuoktinių susitikimai“, kuriuose dalyvavo 50 asmenų. Jie mokėsi dialogo ir meilės meno.

Visų atsiliepimai apie renginius labai geri.

Projekte dalyvavo 83 šeimos ir 201 pavienis asmuo. Viso projekte dalyvavo 411 asmenų, įvyko 52 renginiai ir 260 val. konsultacijų.

Dėkojame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už dalinę paramą šiam projektui.

sss

 

Nuo 2014 m. liepos mėn. Lietuvos šeimos centras vykdo projektą „Pažink save“ metodinės priemonės atnaujinimas, leidyba ir sklaida 2014-2015 m.“. Projektą remia Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa.

Projekto tikslas atnaujinti esamą jaunimo lytiškumo ugdymo ir tolimojo rengimo šeimai programą „Pažink save“. Programa Lietuvoje vykdoma nuo 1997 metų. Per tiek metų išbandyta daug būdų, kaip geriausia vesti programą ir pritraukti jaunimą. Matoma, kad programa veikia, po jos daug jaunų žmonių liudija, kaip pasikeitė jų požiūris į lytiškumą, santuoką, meilę. Pastebėta, kad svarbiausia yra užmegzti santykį su dalyviais, kalbėti su jais jų kalba, žinoma, neatsiliekant nuo naujausių tyrimų ir mokymosi metodų. Todėl norint prisitaikyti prie kintančių poreikių, siekiama surinkti kuo naujesnę informaciją, ją užrašyti ir išleisti. Tai bus didelė pagalba savanoriams, vykdantiems programą (tiek esamiems, tiek naujiems).

 

2013 m. balandžio mėnesį visuose Lietuvos vyskupijų šeimos centruose prasidėjo projektas Lietuvos šeimos centrų tinklo stiprinimas vystant aktualias veiklas vyskupijose ir dalijantis patirtimi su kitomis vyskupijomis ir Kaliningrado sritimi mokymosi visą gyvenimą kontekste.

Jau pats projekto pavadinimas mums sako, kad skirtingose vyskupijose Šeimos centrai vystosi gana skirtingai, todėl labai svarbu dalytis informacija, perimti geras patirtis, galvoti apie žmonių poreikius bei tai, ką mes siūlome ir kodėl. Šeiminių įgūdžių srityje, kaip ir daugelyje sričių, labai svarbus yra nuolatinio mokymosi poreikis. Kiekvienas žmogus, siekdamas kažko išmokti, turi ugdytis- šviestis, lavinti įgūdžius vienoje ar kitoje srityje. Šių dienų greitai besikeičiančiame pasaulyje mokymasis tampa nuolat vykstančiu procesu, todėl galima naudoti mokymosi visą gyvenimą sąvoką, taikomą visoms gyvenimo sritims, taip pat ir asmeniniam gyvenimui.

Kadangi Lietuva yra nedidelė valstybė, kiekvienas vyskupijos šeimos centras turėtų žinoti, ką gali pasiūlyti kitų vyskupijų šeimos centrai  ir naudotis šia pasiūla, jei to reikia. Šį projektą remia Renovabis -  Vokietijos katalikų akcija Rytų Europos šalims remti.

 

2013 m. gegužės mėnesį visuose Lietuvos vyskupijų šeimos centruose prasidėjo projektas Tėvystės įgūdžių mokymai – investicija į vaikų gerovę ir jų šeimų stabilumą ateityje.

Vykdydami projektą „Dialogo tarp kartų skatinimas“ pastebėjome tėvų geranoriškumą, tačiau ir tėvystės įgūdžių stoką. Mes elgiamės taip, kaip išmokome savo šeimoje, tačiau ne visada šis mūsų išmoktas elgesys yra tinkamas perduoti iš kartos į kartą. Jei problemų negeba spręsti tėvai, ši nuostata perduodama ir tolesnėms kartoms. Užsienio tyrimai rodo, kad išsiskyrusių tėvų vaikai rečiau tuokiasi ir dažniau skiriasi. Ne pilnoje šeimoje išaugę vaikai labiau stokoja tėvystės įgūdžių, todėl tėvystės įgūdžių taip pat turime mokytis.

Vykdant šį projektą įvairiose vyskupijose bus organizuojami tėvystės įgūdžių ugdymo seminarai, stovyklos tėvams su vaikais, psichologų konsultacijos tėvams ir vaikams bei kitokie renginiai.

Ta proga Lietuvos šeimos centras išleido labai paprastą skrajutę tėvams, kurios vienoje pusėje parašyta, ką sakant vaikams, auga jų savarankiškumas ir pasitikėjimas savimi ir, ką sakant vaikams, auga jų nepasitikėjimas.

Projektą remia privatus Vokietijos fondas.

 

Projektas „Sužadėtinių rengimas santuokai, šeiminių ir tėvystės gebėjimų ugdymas – kelias į savarankišką ir gyvybingą šeimą“

Lietuvos šeimos centras vykdo projektą NVOŠG3-2 „Sužadėtinių rengimas santuokai, šeiminių ir tėvystės gebėjimų ugdymas – kelias į savarankišką ir gyvybingą šeimą“.

Projekte dalyvauja – Lietuvos šeimos centras ir Kaišiadorių, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilkaviškio vyskupijų šeimos centrai.

Projekto tikslas - skatinti atsakingą santuoką, ugdyti sutuoktinius, padėti išsiskyrusiems išgyventi skyrybų krizę, ugdyti tėvystės įgūdžius.

Projekto uždaviniai. Penkiose projekte dalyvaujančiose vyskupijose planuojama nuo rugpjūčio iki gruodžio mėnesio parengti santuokai apie 1200 sužadėtinių: ugdyti bendravimo įgūdžius, padėti jiems vienas kitą geriau pažinti bei suprasti, kas tai yra Santuokos sakramentas, suteikti žinių apie šeiminį gyvenimą, atlaidumo bei ištikimybės svarbą ir kur kreiptis pagalbos ištikus krizei.

Skleisti sutuoktiniams programas, ugdančias bendravimo įgūdžius, krizių sprendimo būdus ir šeimos vertybes (122 sutuoktiniams), organizuoti Marijampolėje konferenciją „Sutuoktinių tarpusavio santykiai, šeimos krizės“ (80 dalyvių).

Padėti išsiskyrusiems išgyventi skyrybų netektį (32 žmonėms).

Padėti tėvams gilinti tėvystės įgūdžius, ypač vaikui gimus (40 dalyvių) ar vaikui esant paauglystėje (51).

Trumpas projekto aprašymas. Projekto metu planuojama parengti santuokai ~1200 sužadėtinių pagal grupinio darbo aštuonių susitikimų programą „Dviem yra geriau negu vienam… Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9-10).

Nors sužadėtiniai, norintys priimti Santuokos sakramentą, turi išklausyti parengimo šeimai programą, tačiau vėliau taip pat būtina ugdytis šeiminio gyvenimo srityje. Net jei jaunavedžiai buvo tinkamai pasiruošę Santuokos sakramentui, laikui bėgant sunku tikėtis, kad poros bendravimui, tėvystei, bendrystei užteks žinių, gautų ruošiantis vedybiniam gyvenimui.

Projekto metu numatomas 202 sutuoktinių ugdymas dėka programų ir konferencijos sutuoktiniams.

Lietuvos šeimos centras organizuoja sutuoktiniams pamatinius savaitgalius „Sutuoktinių susitikimai“, kurių metu ugdomi sutuoktinių bendravimo ir bendrystės įgūdžiai. Savaitgaliuose gali dalyvauti sutuoktiniai iš visos Lietuvos. Po pamatinio savaitgalio kas mėnesį vyksta posavaitgaliniai susitikimai Vilniuje, Kaune, Panevėžyje.

Planuojamas vienas pamatinis savaitgalis „Sutuoktinių susitikimai“ (21 dalyvis) ir „Sutuoktinių susitikimai“ bendruomenių vasaros stovykla (30 dalyvių).

Planuojamas sutuoktinių ugdymas su DVD programa „Santuokos kursas“. Šių kursų susitikimai planuojami Vilkaviškio vyskupijos ŠC (20 dalyvių), Telšių vyskupijos ŠC (30 dalyvių).

Marijampolėje numatoma ugdomoji konferencija „Sutuoktinių tarpusavio santykiai, šeimos krizės“. Ji vyks „Mercure“ viešbučio konferencijų salėje ir bus atvira visiems norintiems, o ypač dekanatų sutuoktiniams iš Alytaus, Lazdijų, Prienų, Šakių ir Vilkaviškio. Numatoma 80 dalyvių.

Pagalba išsiskyrusiems ypač gerą atgarsį turi Kretingos parapijos šeimos centre. Projekto metu numatoma pagalba 32 žmonėms.

Kretingoje jau kelinti metai veikia skyrybas patyrusių žmonių terapinė grupė „Per dykumą“. Ją veda socialinė darbuotoja, meno terapijos specialistė Daiva Lubienė. Grupė skirta skyrybas patyrusiems Kretingos rajono žmonėms, nors kartais atvyksta Gargždų, Šilutės ar Šilalės gyventojai. Numatoma 12 dalyvių. Susitikimuose stengiamasi padėti dalyviams meno terapijos būdu išgyventi po skyrybų esančią krizę, įveikti jos sukeltus psichologinius-socialinius konfliktus ir jų pasekmes, padėti integruotis į naują šeimos situaciją ir visuomenės gyvenimą.

Po terapinės grupės skyrybas patyrusiems žmonėms organizuojami savipagalbos susitikimai kartą per mėnesį. Šioje grupėje išsiskyrusieji dalyvauja ketverius metus. Prieš tai jie būna praėję terapinę grupę „Per dykumą“. Savipagalbos grupės (20 dalyvių) tikslas yra tęstinė grupės dalyvių pagalba vienas kitam įveikiant skyrybų krizę, bendravimas ir bendradarbiavimas įveikiant socialines, psichologines, integravimosi į visuomenę problemas.

Galiausiai šią pagalbą išsiskyrusiems vainikuoja Skyrybas patyrusių žmonių savaitgalis, kuris numatomas Jaunimo sodyboje Kėkštų kaime, 2015 m. gruodį (25 dalyviai). Čia išsiskyrusieji iš šių abiejų grupių dalyvauja su vaikais. Išsiskyrusieji taip pat mokosi tėvystės įgūdžių ir ugdo santykius su savo vaikais.

Tėvystės įgūdžių ugdymas numatomas 91 tėvui ar mamai:

Panevėžyje, nežiūrint gana gausios pasiūlos, labai populiari Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlė (Panevėžio vyskupijos šeimos centre). Projekto vykdymo laikotarpiu numatomi du ciklai po penkias paskaitas:

1 paskaita – Psichologiniai kūdikio laukiančios šeimos ypatumai. Tėvystės įgūdžių pradžiamokslis. Psichologė V. Kuodienė.

2 paskaita – Nėštumas ir gimdymas. Gimdymo nuskausminimas. Vyro dalyvavimas gimdymo procese. Gydytojas ginekologas Ž. Janušauskas.

3 paskaita – Naujagimystės laikotarpio ypatumai. Naujagimio priežiūra. Gydytoja neonatologė O. Verseckaitė – Karvelienė.

4 paskaita – Ilgo ir sėkmingo žindymo paslaptys. Akušerė D. Žarskuvienė.

5 paskaita – Pasirengimas vaiko krikštui. Kunigas P. Andžejevski.

Projekto vykdymo laikotarpiu numatoma 40 Kūdikio laukiančio šeimos mokyklėlės dalyvių.

Tėvystės įgūdžių ugdymo seminarų ciklas „Kaip susikalbėti su savo vaiku“ numatomas Šiaulių vyskupijos šeimos centre. Planuojama 10 susitikimų su 16 tėvų. Šiauliuose panašus seminaras jau vyko. Šio seminaro dalyviai numatomi iš dekanatų. Tikimasi, kad po to jie perduos savo žinias tėvams iš Joniškio, Kelmės, Pakruojo ir Radviliškio. Seminarus ves psichologė Silva Striunga.

Tėvystės įgūdžių ugdymas per DVD programą „Kursas tėvams, auginantiems paauglius“ numatomas Vilkaviškio vyskupijoje ŠC. Tikimasi 20 paauglių tėvų dalyvavimo.

Kretingos parapijos šeimos centras parapijos namuose 2015 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais organizuoja Tėvystės įgūdžių savipagalbos grupę tėvams, auginantiems paauglius. Ši grupė skirta Kretingos miesto tėvams, auginantiems vaikus ir susiduriantiems su įvairiomis auklėjimo problemomis bei norintiems tinkamai elgtis su vaikais. Numatoma 15 dalyvių. Praktinius užsiėmimus Šeimos centras numato kartu su psichologinės-pedagoginės tarnybos specialistais, skatindamas sėkmingą įgytų žinių taikymą praktikoje.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamas projektas NVOŠG1-1 „Sužadėtinių rengimas santuokai, šeimų ugdymas ir palaikymas bei visuomenės švietimas – kelias į šeimų stabilumą“

Projektas Sužadėtinių rengimas santuokai, šeimų ugdymas ir palaikymas bei visuomenės švietimas – kelias į šeimų stabilumą“ vyko visomis keturiomis kryptimis. Pagrindinis projekto tikslas – sužadėtinių rengimas santuokai. Projekto metu parengta 2720 sužadėtinių. Sužadėtiniai daugiausia buvo rengiami mažose grupelėse, kuriose jie aptaria vertybes, bendravimo, bendrystės problemas, būtinybę keistis, atleisti, krikščionišką požiūrį į lytiškumą, vaisingumą, vaikelio vystymąsi iki gimimo, Santuokos Sakramento svarbą. Grupėse sužadėtiniai diskutuoja, vaidina, žiūri vaizdinę medžiagą, atlieka pratimus, aptaria juos poroje, vienas kitą geriau pažįsta. Kai kurie sužadėtiniai tęsia susitikimus po santuokos. Lietuvoje yra grupių, kurios susitinka po santuokos ketvirtus metus. Šiose grupelėse jie toliau dalyvauja programose sutuoktiniams, dalijasi patirtimi, mokosi vienas kitą suprasti, neteisti, atleisti. Kai kurie iš šių grupelių dalyvių yra prisipažinę, kad, jei ne grupelė, būtų tikrai išsiskyrę. Kaip tik dėl tos priežasties centrų tikslas – didinti grupelių skaičių Lietuvoje. Dalytis patirtimi, palaikyti vienas kitą yra svarbiau, nei stengtis kitą kažko pamokyti.

Iš projekto lėšų išleidome du lankstinukus, kurie skirti sužadėtiniams visoje Lietuvoje: Natūralus šeimos planavimas ir Santuokinė priesaika.

Santykių kultūros šeimoje srityje buvo organizuojami renginiai sutuoktiniams „Sutuoktinių susitikimai“ bei programa „Santuokos kursas“. Abiejų programų tikslas – geresnis dialogas poroje, gebėjimas priimti kitą kitokį, gebėjimas nevertinti, neteisti, atleisti, vis labiau mylėti bei įsipareigoti tiek artimiesiems, tiek visuomenei. Bendruomenės „Sutuoktinių susitikimai“ kas mėnesį renkasi Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Šeimų gerovei vyko stovyklos Šiluvoje, Vieštuvėnų kaime.

Kita labai svarbi sritis – tėvystės įgūdžių ugdymas. Panevėžyje vyko Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlė, Marijampolėje – Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės, Kretingoje – sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymo mokymai.

Krizių ir konfliktų valdymo prevencijos srityje Kretingoje vyko išsiskyrusiųjų grupės „Per dykumą“ užsiėmimai. Kadangi skyrybų skaičius yra didelis, padėti šioje krizėje atsiradusiems žmonėms yra labai svarbu.

Tradicinių šeimos vertybių stiprinimo ir atskleidimo visuomenei srityje vyko šeimų šventės Šiluvoje, susitikimai su visuomene Kauno Šeimos centro kiemelyje, Panevėžyje – šventinis Šeimos metų renginys -  konferencija, Ugdomasis seminaras sutuoktiniams ir Šeimų vakaronė Kaune. Daugelis šių renginių buvo paremti gyvenimo liudijimais. Šių laikų visuomenė nebestokoja žinių, tačiau stokoja liudijimo, kad krizės mus ugdo, kad jos įveikiamos, kad meilė nėra vien jausmas, kad bendrystei reikia laiko, jėgų, kad tiek gerai santuokai, tiek gerai tėvystei reikia nuolatinio ugdymosi, kad viskam reikia darbo, jėgų, laiko, kantrybės ir vilties.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pratęsia projekto NVOŠG1-2 „Pasirengimo šeimai programų įgyvendinimas ir sklaida bei šeiminių įgūdžių ugdymas atskleidžiant šeimos vertę visuomenei“ rėmimą 2013 m.

2013 m. sausio 29d. Lietuvos šeimos centras pasirašė sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl projekto „Pasirengimo šeimai programų įgyvendinimas ir sklaida bei šeiminių įgūdžių ugdymas atskleidžiant šeimos vertę visuomenei“ dalinio finansavimo 2013-tiems metams. Projekte dalyvauja Lietuvos šeimos centras, Kaišiadorių, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilkaviškio vyskupijų šeimos centrai bei VšĮ Caritas leidykla „Artuma“. Šis projektas yra skirtas jaunimui, sužadėtiniams, kurie rengiasi santuokai, šeimoms (šeimų ugdymas ir palaikymas) bei visai visuomenei (šeimos įvaizdžio stiprinimas). Gyvenimas santuokoje reikalauja nuolatinių pastangų, žinių, patirties reflektavimo, saviugdos, o norint išlaikyti žinias ir įgūdžius, reikia jas nuolat atnaujinti, palaikyti. Taigi, reikalinga pagalba iš šalies. Dėl žinių ir įgūdžių stokos, žmonės dažnai nėra pasirengę spręsti šeimoje iškylančių problemų, kurias neretai vertina kaip svarią priežastį skyryboms. Be to, dėl deformuotos santuokos sampratos dabartinėje visuomenėje būdinga meilę santuokoje laikyti baigtine – po šia mintimi slypi vartotojiška nuostata, dažnai pasitaikanti kohabitacijoje gyvenančiųjų pasaulėžiūroje. Kadangi didžioji dalis sužadėtinių prieš santuoką gyveno kohabitacijoje, tęstinis santuokos ugdymas jiems ypatingai svarbus. Taigi, sutuoktiniai privalo ugdytis ir būti ugdomi. Itin svarbu mokyti sutuoktinius kaip kurti darnius, tvirtus, patikimus tarpusavio santykius. Poros turi būti mokomos bendravimo įgūdžių, kurie krizinėje situacijoje įgalintų spręsti konfliktus. Sutuoktiniai turi augti poroje, stiprinti savo bendrystę. Tokiame kontekste yra labai svarbus prevencinis sutuoktinių ugdymas, didelį dėmesį skiriant jaunoms šeimoms.

Nuo 2012 m. rugsėjo – 2013 m. rugsėjo mėn. Lietuvos šeimos centras vykdo projektą Jaunimo lytiškumo ugdymo ir tolimojo rengimo šeimai programos „Pažink save“ plėtra Lietuvoje. Projektą remia Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa.

Šio projekto dėka vyskupijų šeimos centrų jaunimo tarpe buvo skleidžiamas lytiškumo ugdymas bei populiarinama ,,Pažink save“ programa: per įvairius jaunimui skirtus renginius (jaunimo dienas vyskupijose), seminarus; Palaikomi ir ugdomi šios programos koordinatoriai ir savanoriai vyskupijose (organizuoti susitikimai, konferencija, palaikomieji seminarai, rekolekcijos dvasiniam augimui.)

Projektas „Dialogo tarp kartų skatinimas“

2010 – 2012 m. Lietuvos šeimos centras visose Lietuvos vyskupijose vykdo projektą „Dialogo tarp kartų skatinimas“, kurį remia privatus Vokietijos fondas. Projekto tikslas yra padėti kartoms pasidalyti savo patirtimi, išmokti suprasti ir priimti vieniems kitus. Labai svarbu yra padėti žmonėms identifikuoti savo jausmus ir lūkesčius, mokytis išgirsti ir suprasti kitą žmogų, o ne kritikuoti, vertinti ar teisti. Vietoj komandavimo ir įsakinėjimo turime išmokti spręsti problemas drauge dalydamiesi savo patirtimi. Be to, reikšminga išmokti suprasti kitą žmogų – bandyti suvokti, ką jis išgyveno ir kaip jaučiasi, padėti jam priimti sunkumus. Šie tikslai vykdant projektą yra įgyvendinami paskaitų, seminarų, švenčių, stovyklų, individualių konsultacijų pagalba. Projekto apimtyje veikia Tėvystės įgūdžių programos, Mamų mokyklos, seminarai paaugliams. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre vykstanti programa „Bendravimo įgūdžių mokymai“ taip pat prisideda ne tik prie kito asmens, bet ir prie skirtingų kartų žmonių supratimo. Dialogo tarp kartų skatinimo tematika Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų šeimos centrai ketina išleisti lankstinukus. Tikime, kad šis projektas padės daugeliui žmonių išbristi iš savęs nepriėmimo, kitų kartų nesupratimo ir teisimo.

Projektas „Savaitgalių „Sutuoktinių susitikimai“ plėtra Lietuvoje“

Nuo 1992 metų Lietuvoje rengiamos savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams „Sutuoktinių susitikimai“, kurie pastaraisiais metais labai išsiplėtė. Vis daugiau porų įsijungia į posavaitgalinius susitikimus, kurie dabar vyksta Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose. „Sutuoktinių susitikimų“ vedančios poros talkina visuose Lietuvos šeimos centro darbuose – rengia sužadėtinius Santuokos sakramentui, veda Marijos radijo laidas šeimai bei sutuoktinių darbo grupes konferencijose ar atlaiduose, rašo Lietuvos šeimos centro Aplinkraštyje. „Sutuoktinių susitikimų“ vedėjai yra pagrindiniai LŠC savanoriai įvairiuose darbuose, todėl mums jie yra labai svarbūs. Projektas remia kelis kartus per metus vykstančius savaitgalius ir vedėjų šeimų stovyklas, nes stovykla – tai galimybė kurti bendruomenę, planuoti savaitgalius, tobulėti, bendrauti, augti bendrystėje. Šį projektą dalinai remia Lietuvių katalikų religinė šalpa iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

Projektas „Lietuvos šeimos centrų sielovadinio darbo plėtra – tęstinis projektas 2010 – 2012″

Vokietijos katalikų akcija Rytų šalims remti RENOVABIS jau dešimt metų remia Šeimos centrų plėtrą Lietuvoje. Šios akcijos paramos dėka šeimos centrai Lietuvoje darbuojasi su jaunimu, rengia sužadėtinius Santuokos sakramentui, ugdo šeimas, šviečia visuomenę, teikia pagalbą sunkumus išgyvenančioms šeimoms, šviečia ir palaiko šeimos centrų darbuotojus ir savanorius. Ši parama yra labai ženkli ir užtikrina darbo Šeimos centruose stabilumą.

 

Baigiasi projektas “Tėvystės įgūdžių mokymai – investicija į vaikų gerovę ir jų šeimų stabilumą ateityje”

2015 m. gegužės mėnesį baigėme projektą “Tėvystės įgūdžių mokymai – investicija į vaikų gerovę ir jų šeimų stabilumą ateityje”, kurį finansavo privatus Vokietijos fondas. Jo dėka visose vyskupijose vyko labai daug skirtingų veiklų.

Kaišiadorių vyskupijoje labiausiai laukiamos ir geriausiai įvertintos buvo paskaitos tėvams, kurios vyko mokyklose, labiausiai nutolusiose nuo didesnių miestų. Šių mažų miestelių ir kaimo vietovių tėveliai nėra išlepinti mokymų ir renginių. Jie visi nori būti geresniais tėvais savo vaikams, todėl ne tik širdingai priėmė mokymus, bet ir prašė atvykti dažniau, atvykti kasmet. Kaišiadorių šeimos centras labai norėtų šią veiklą tęsti.

Mažiau pavykęs buvo mamų klubas. Šios veiklos Kaišiadorių šeimos centras norėtų atsisakyti, nes kol kas mieste nėra tokio poreikio.

Kauno arkivyskupijoje vyko konsultacijos socialinės rizikos šeimoms. Kauno arkivyskupijos šeimos centre jau daug metų vykta Šeimos išsaugojimo programa, kurioje darbuojasi Žaneta Šimkienė. Ji ne tik lanko jai patikėtas šeimas, bet kas savaitę susitinka su šių šeimų vaikais, su jais bendrauja, juos ugdo, lanko koncertus, parodas, teatrus, muziejus. Ji taip pat ugdo tėvus, kurie patys dažniausiai neturi tėvystės įgūdžių, patys nėra patyrę tėvų meilės. Socialinei darbuotojai Žanetai Šimkienei skirtas LR SADM apdovanojimas „Gerumo žvaigždė“ (2014 04 11), kaip vienai geriausių socialinių darbuotojų.

Kaune Mamų klubui poreikis yra. Savanorių šeimos gausėja. Kai kas jau susilaukė ne tik trečio, bet penkto ir šešto palikuonio. Jie nuo pat mažens ugdomi šeimos centre.

„Pažink save“ jaunimas aktyviai veikia. Poreikis yra labai didelis. Šiuo metu stipriausia Lietuvoje „Pažink save“ komanda yra Kaune. Gyvybės apdovanojimuose „Pažink save“ savanoriai ir koordinatoriai gavo apdovanojimą už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę. Tai džiugina mus visus.

Panevėžio vyskupijos šeimos centre labai populiari Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlė. Ši mokyklėlė sunkiai talpina visus norinčius. Susirenka net 40 šeimų. Ilgametis įdirbis duoda rezultatus – nereikia jokios reklamos. Kartais net tenka prašyti žmonių, jei gali, ateiti kitą mėnesį, nes sunku sutilpti salėje.

Mamų klubą sudaro negausus būrelis, tačiau poreikis yra.

Labiausiai projektas išjudino šeimas dekanatuose, nes Šeimos centras galėjo prisidėti finansiškai. Visuose dekanatuose vyko šeimų šventės, seminarai. Dekanatuose žmonės mažiau išlepinti renginių, todėl mielai priėmė bet kokias iniciatyvas. Niekas neatsisakė dalyvauti.

Individualios psichologo konsultacijos padėjo išsaugoti vieną šeimą, kuri buvo ant skyrybų slenksčio. Kitur nėra konsultuojamos šeimos, tik pavieniui, o šeimos centre buvo galima gauti psichologinę pagalbą šeimai. Pastebėjimas, kad reikia kompleksinės ir kunigo, ir psichologo pagalbos.

Šiaulių vyskupijoje vyko Tėvystės įgūdžių ugdymo grupės. Iš pradžių jos vyko Šiauliuose, o vėliau dekanatuose. Matomas labai didelis tokių grupių poreikis. Dekanatuose kviečia atvykti dažniau. Tos poros, kurios atėjo į Tėvystės ugdymo grupes, vėliau ateina ir į kitus Šeimos centro seminarus. Įsitraukia.

Šiaulių šeimos centras suprato, kad reikia psichologo, kuris konsultuotų šeimas. Dabar konsultuoja tik pavienius asmenis, o yra didelis šeimų konsultavimo poreikis.

Labai pasiteisino šeimų stovyklos. Šeimoms labai reikia bendrystės.

Šiuo metu yra pradėtas seminarų ciklas – sisteminis šeimų konsultavimas. Tikimasi, kad po apmokymų atsiras žmogus, kuris galės teikti psichologinę pagalbą šeimoms.

Telšių vyskupijoje daugiausia veiklos vyksta Klaipėdos dekanate ir Kretingos parapijoje. Kretingoje nepaprastą populiarumą turi išsiskyrusiųjų grupės. Jos tapo tiesiog milžiniškos. Netelpa norintieji. Pradžioje išsiskyrusiems vyksta 10 seminarų kas savaitę ir paskui jie susitinka kas mėnesį. Tai žmonės, kurie renkasi, kai jiems labai skauda, kai jie skaudžiai išgyvena netektį, o baigia grupę visai pasveikę, susitaikę. Tačiau vyrai bijo eiti į šias grupes, nes bijo kalbėti apie jausmus, atrodyti silpni, kalbėti apie netektį. Labai pasiteisino išsiskyrusiųjų stovykla. Moterys gali pailsėti, atsigauti. Broliai pranciškonai lydi išsiskyrusiųjų grupę ir stovyklą. Tai didelė pagalba. Kretingos šeimos centras labai norėtų šią veiklą tęsti.

Kretingos parapijos tėvai ugdo vaikų patriotizmą. Vasario 16 d. jie vyksta į Minaičius, lanko bunkerius, degina laužą ir lauke verdasi valgį, o vasaros pabaigoje vyksta pėsčiomis į Šiluvą – tai padėkos už laisvę žygis. Vaikams labai patinka keliauti su tėvais, pramogauti su jais, kalbėtis, veikti.

Kretingos šeimos centro savanoriai suprato, kad reikia šeimoms didelės stovyklos, nes daug norinčių dalyvauti. Nebegalima daryti stovyklos tik savanoriams atmetant kitus norinčius. Reikia apimti visus.

Kretingos parapijoje jaunimui norėtų lytiškumo ugdymo. Planuojama pradėti „Pažink save“ programą.

Telšiuose labai sunku surinkti tėvystės įgūdžių grupę. Kai surenki, visi patenkinti, viskas labai gerai einasi, tačiau išjudinti, surinkti grupę labai sunku.

Lygiai kaip ir Šiauliai, Telšiai norėtų psichologo ir kunigo konsultacijų šeimoms, bent jau konsultacijų šeimoms.

Vilkaviškio vyskupijoje kunigo J. Fakejavo ir psichologės A. Gudynienės dėka jaučiamas didelis poreikis katalikiškų stovyklų vaikams. Trečdalis tų vaikų būna iš remtinų šeimų, todėl daugelio tėvai tiesiog nėra pajėgūs vaikų išleisti į stovyklas. Reikia paramos. Kunigas Juozas ir psichologė Asta rūpinasi parama ir stovyklomis. Yra karta, kuri jau užaugo šiose stovyklose. Stovyklose vaikai tikrai turėjo puikios patirties, kurios nebūtų patyrę problematiškose šeimose.

Vilniuje yra apie 10 besilaukiančiųjų mokyklėlių, tačiau Šeimos centro mokyklėlė labai populiari. Nesutalpina visų norinčių. Sulaukia net 40 porų.

Labai populiarūs „Kursai tėvams, auginantiems paauglius“. Nors Vilnius yra didelis miestas ir įvairios pasiūlos labai daug, per dieną užsipildo visos laisvos vietos į kursus apie paauglius.

Vilniuje labai populiarus ir mamų klubas. Ten labai geros aktualios paskaitos (pvz. „Kai noriu pakratyti savo vaiką“) ir atvyksta tėvai jėzuitai pokalbiams su mamomis bei išklausyti išpažinčių. Kita svarbi idėja – kviesti ir pristatyti šeimų judėjimus. Jau prisistatė „Sutuoktinių susitikimai“, Kanos bendruomenė. Planuojamas kun. Kentenicho šeimos akademijos prisistatymas. Jeigu pora įsitraukia į šeimų judėjimą, tai ji jau yra ugdymosi kelyje, o tai – labai daug.

Šis projektas padėjo išjudinti Vilniaus parapijas.

Lietuvos šeimos centras projekto dėka išleido skrajutę „Laiškas tėvams, uošviams, anytoms, šešurams“ bei parėmė Paul Lemoine straipsnius „Artumoje“. Įvyko Tėvystės įgūdžių seminaras visiems norintiems, kurį vedė dr. N. Liobikienė.

Labai svarbus buvo baigiamasis susitikimas, projekto aptarimas. Aptarime pamatėme, koks platus darbų laukas, labai skirtingos sąlygos ir aplinkybės. Esant skirtingoms idėjoms tas pats dalykas gali arba išnykti, arba pasidaryti aktualus. Daugelis žmonių, ypač atitolusiose nuo didmiesčių parapijose ar mokyklose, labai džiaugėsi renginiais ir tikisi jų tęstinumo ateityje.